Katalog IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
Šmartno 27a
1219 Laze v Tuhinju
Telefon: 01/ 834 72 00
Odgovorna uradna oseba: mag. Darja Krašovec, ravnateljica
Telefon 01/ 834 72 00
darja.krasovec@ossmartno-tuhinj.si
Datum prve objave kataloga: Oktober 2006
Datum zadnje spremembe: 22. november 2016
Spletni naslov kataloga http://www.ossmartno-tuhinj.si/katalog-ijz/

2. Slošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Šmarno v Tuhinju, Šmartno 27a, 1219 Laze v Tuhinju
Podružnična šola Sela, Sela 5, 1240 Kamnik
Podružnična šola Zg. Tuhinj, Zg. Tuhinj 45, 1219 Laze v Tuhinju
Podružnična šola Motnik, Motnik 8, 1221 Motnik
Organigram zavoda: Organigram

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: mag. Darja Krašovec

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi: Akt o ustanovitvi
Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
Pravilnik o statusu učenca
Državni predpisi:

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Zakon o javnih naročilih

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok

Zakon o knjižničarstvu

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovni šoli

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Zakon o računovodstvu

Predpisi EU:

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlog predpisov: http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
predlogi_predpisov

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt (LDN)
Finančno poročilo
Finančni načrt

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Prijavno – sprejemni postopek za vpis v prvi razred
Glasovanje za napredovanje v nazive učiteljev
Imenovanje ravnatelja
Sprejemanje LDN in realizacije

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc: Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
Seznam zaposlenih
Seznam učencev s posebnim statusom

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa: Urnik učencev
Urnik oddelkov
Šolski koledar
Cenik malic in kosil
Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna preko spleta http://www.ossmartno-tuhinj.si ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od 8. do 14. ure na sedežu šole.

 

(Skupno 1.015 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost