Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

V šoli se pripravlja zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica.

Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/1346/14 in 46/16 – ZOFVI-K), njegove spremembe in dopolnitve določajo naslednje:

Subvencija malice:

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

 • Učenci (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 545,98 evrov.
 • Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino.
 • Učenci in dijaki, ki so prosilci za azil.

Subvencija kosila:

Polna subvencija kosila pripada učencem (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 370,86 evra.

Subvencija se dodeli v višini cene kosila (kosilo je brezplačno). Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

 

I. Postopek uveljavljanja subvencij

Obdobje veljavnosti subvencije za malico oz. kosilo se uveljavlja s prijavo na malico v šoli. Subvencija bo pripadala učencu ob prijavi na malico ali kosilo pod pogojem, da ima priznano pravico do otroškega dodatka.

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavi pred začetkom šolskega leta in ima veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.

Učencu, ki nima veljavne odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka.

V primeru, da nobena od povezanih oseb učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka, pripada subvencija učencu z dnem, ko CSD prejme vlogo za subvencijo malice oz kosila, če je bilo vlogi ugodeno.

 

II. Postopek prijave na šolsko prehrano

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši na vlogi, ki jo predpiše minister. Prijava se odda razredniku ali organizatorju prehrane. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.

 

III. Obveznosti

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev, da bo:

 • spoštoval pravila šolske prehrane
 • pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
 • šoli plačal prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.

 

IV. Pravila

Pravila šolske prehrane

 

V. Organizacija šolske prehrane

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šola organizira malico za vse učence.

Šola dodatno ponuja tudi:

 • zajtrk (ob 7.30)
 • kosilo (12.15 – 14.00),
 • popoldansko malico (15.00) in
 • dietne obroke.

Cenik šolske prehrane

Obrok Cena
Zajtrk 1,20 €
Dopoldanska malica 1,10 €
Kosilo (malo) 3,60 €
Kosilo (veliko) 3,90 €
Popoldanska malica 1,20 €

Zneske za šolsko prehrano starši poravnajo preko položnic ali trajnika.

Cena malice v osnovi je vrednost, po kateri šola učencem zagotavlja malico. Ceno malice določi minister, pristojen za izobraževanje s svojim sklepom. Ceno ostalih obrokov iz tretjega odstavka tega člena določi šola sama.

Šola pri organizaciji šolske prehrane upošteva smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je 11. 8. 2010 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

Eko šola in dnevi  dejavnosti

Plastika za enkratno uporabo je postal en najbolj problematičnih odpadkov. Skupaj z ribiškimi odpadki namreč prispeva h kar 70% odpadkov, ki pristanejo v naših morjih, 80 % plastike v morjih pa izhaja s kopnega. V popisu za globalno akcijo World Cleanup Day 2018 so bili plastični odpadki prisotni kar na 4 od 5 odlagališč. Količine odpadne embalaže rastejo, delež kakovostne plastike pada, redno prihaja do težav pri prevzemanju, stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še redkejša, snovi pa redko zakrožijo večkrat. Z ozirom na vse to se Evropa in svet vedno bolj posvečata reševanju tega problema. Evropski parlament je tako konec oktobra 2018 sprejel ambiciozno direktivo za prepoved nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Čas je, da se plastiki za enkratno uporabo posvetimo tudi v Sloveniji.
(vir: https://ebm.si/zw/plastika/)

 • Ker želimo slediti usmeritvi eko in zdrave šole, smo se odločili, da bomo zmanjšali porabo in uporabo plastične embalaže tudi na naši šoli.
 • Na športne, kulturne in naravoslovne dneve naj si učenci sami prinesejo stekleničko s pijačo (najbolje voda, oz. nesladkane pijače). V šoli bodo prejeli malico (npr. sendvič) in sadje, ne bomo pa več kupovali vode v plastični embalaži.
 • Če učenec malice ne more pojesti, si lahko prinese embalažo v katero bo shranil ostanek za domov, kajti plastičnih vrečk ne bomo dajali.
 • Porabo embalaže bomo zmanjšali tudi tako, da bomo hrano kupovali v večjih embalažah in potem razdelili med učence. (npr. namesto soka 0,2 l bomo kupovali sok v litrski embalaži itd.)

 

VI. Kultura uživanja hrane

 • Razredna stopnja: Učenci malicajo po drugi uri v učilnicah. Za kulturo uživanja hrane skrbijo razredniki, pri kosilu pa učitelji OPB in vzgojiteljice.
 • Predmetna stopnja: Učenci malicajo po drugi uri, v učilnici, kjer poteka po urniku tretja ura. Za kulturo uživanja hrane skrbijo razredniki, pri kosilih pa dežurni učitelji in vodja prehrane.

 

VII. Prijava/odjava na šolsko prehrano

Obrazec za prijavo učenca na šolsko prehrano. Obrazec vsebuje:

 • prijavo na posamezne obroke

Dodatno se bodo lahko učenci prijavili na kosilo od 2. 9. 2022 dalje, ko bo znan urnik.

Vsa kosila (tudi dietna) nam in podružnicam od 1. 3. 2016 dostavljajo iz kuhinje Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku.

 

Odjava posameznih subvencioniranih obrokov

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi:

 • kosilo se lahko odjavi isti dan do 8.00 ure zjutraj.
 • malico, popoldansko malico in zajtrk je potrebno odjaviti en dan prej do 24. ure.

Če zaradi bolezni ali drugih izrednih okoliščin ni pravočasne odjave, ministrstvo plača 1,10€ za prvi dan. Za ostale dneve, ki niso odjavljeni, plačajo starši 1,10€.

Primer: otrok manjka cel teden (če starši pokličejo v ponedeljek – ne plačajo nič; če pokličejo v tor – 1.dan nič €, 2.dan plačajo 1,10€, ostale dni nič).

Enako velja za odjavo subvencioniranih kosil.

 

Odjavo ali prijavo posameznih obrokov lahko sporočite:

 • prijavo in odjavo posameznih obrokov lahko urejate starši sami preko eAsistenta (priporočljivo).
 • na elektronski naslov: prehrana@ossmartno-tuhinj.si
 • na telefonsko številko v tajništvo šole: 01/ 834 70 01
 • Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

 

VIII. Diete

V kolikor bo vaš otrok v šoli potreboval zdravniško predpisano dieto, vas pozivamo, da nam do začetka šolskega leta dostavite zdravniško potrdilo z vsemi potrebnimi napotki.

V kolikor se potreba po dieti pojavi med šolskim letom, se dieta odobri šele po prejemu zdravniškega potrdila z napotki.

Vsako šolsko leto je potrebno dostaviti novo potrdilo. V primeru opustitve diete ali sprememb, prav tako to sporočite z zdravniškim potrdilom.


 

Obvestilo o označevanju snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št. 1169/2011 in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, št. 6/14) Osnovna šola Šmartno v Tuhinju obvešča javnost o zagotavljanju varnosti živil, ki se uporabljajo v zavodu:

 1. Jedi na jedilniku lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti in so navedeni v Prilogi II Uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št. 1169/2011.

Snovi ali proizvodi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti iz Priloge II Uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št. 1169/201 so naslednji:

 1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti : pšenica (npr. pira in khorasan), rž, ječmen, oves ali njihove križane vrste in proizvodi iz njih, razen:
  1. Glukoznih siruov na osnovi pšenice, vključeno z dekstrozo (42)
  2. Maltodekstrinov na osnovi pšenice (42)
  3. Glukoznih sirupov na osnovi ječmena,
  4. Žit, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključeno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora,
 2. Raki in proizvodi iz njih,
 3. Jajca in proizvodi iz njih,
 4. Ribe in proizvodi iz njih, razen:
  1. Ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide,
  2. Ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporabljajo kot sredstvo za bistrenje piva in vina,
 5. Arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih,
 6. Zrnje soje in proizvodi iz njega, razen:
  1. Popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob (42),
  2. Naravnih zmesi tokoferola (E306), naravnega D-alfa-tokoferola, naravnega D-alfa-tokoferol acetata, naravnega D-alfa-tokoferol sukcinata iz soje,
  3. Rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolov iz sojinega olja,
  4. Rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterlolov iz sojinega olja,
  5. Rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja,
 7. Mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo), razen:
  1. Sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključeno z etlnim alkoholom kmetijskega izvora,
  2. Laktitola,
 8. Oreški, in sicer mandlji (Amygdalus communis L.), lešniki (Corylus avellana), orehi (Juglans regia), indijski oreški(Anacardium occidentale), ameriški orehi (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), brazilski oreški (Bertholletia exces+lsa), pistacija (Pistacia vera), makedamija ali orehi Queensland (Macedamia ternifolia) ter proizvodi iz njih, razen oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključnovz etilnim alkoholom kmetijskega izvora,
 9. Listnata zelena in proizvodi iz nje,
 10. Gorčično seme in proizvodi iz njega,
 11. Sezamovo seme in proizvodi iz njega,
 12. Žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2, ki se izračunajo za proizvode, ki so pripravljeni za uživane ali obnovljeni v skladu z navodili proizvajalcev,
 13. Volčji bob in proizvodi iz njega,
 14. Mehkužci in proizvodi iz njih.

(42) in proizvodi iz njih, če ni možnosti, da bi se zaradi postopka njihove predelave povečala stopnja alergenosti, kakršna po ocenah Efse velja za ustrezen proizvod, iz katerega te izhajajo.

 1. Dietni obroki za otroke se pripravljajo ločeno na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine in v skladu z internimi navodili šole.
 2. Snovi in proizvodi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost, so navedene v okviru jedilnika.
 3. Alergena snov se med sestavinami označi z vrsto in odebelitvijo pisave, ki se jasno razlikuje od preostalega seznama sestavin.
 4. Jedilniki so objavljeni elektronsko (na spletni strani šole) in v pisni obliki (pred učilnico gospodinjstva, v pritličju – na steni razredne stopnje).

Organizator prehrane:
Maja Brate

Ravnateljica:
mag. Darja krašovec

 

(Skupno 2.888 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost