Skoči na glavno vsebino

Neobvezni izbirni predmeti

Šola poleg obveznih predmetov ter obveznih izbirnih predmetov izvaja tudi NEOBVEZNE izbirne predmete.

Učenci lahko izberejo eno ali največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov ali pa se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odločijo. V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti izvajajo po eno uro tedensko, neobvezni izbirni predmet tuji jezik pa dve uri tedensko.

Učenci lahko  izbirajo  med sledečimi NIP:

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET Razred TRAJANJE
ŠT. UR/TEDEN, LETO
PRVI TUJ JEZIK –  N1A Angleščina 1. 2 uri/teden = 70 ur/leto
DRUGI TUJI JEZIK – N2N Nemščina 4., 5., 6. 2 uri/teden = 70 ur/leto
TEHNIKA – NTE 5., 6. 1 ura/teden = 35 ur/leto
RAČUNALNIŠTVO – NRA 5., 6. 1 ura/teden = 35 ur/leto
ŠPORT- NŠP 5., 6. 1 ura/teden = 35 ur/leto

Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Prisotnost učenca pri predmetu se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti. Znanje se pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje številčno, zaključna ocena se vpiše v spričevalo.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole.

Podrobnejši učni načrti neobveznih izbirnih predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Opis predmetov pa najdete tudi na šolski spletni strani pod rubriko NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI.

POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN

Učenci 3., 4. in 5. razredov se boste v mesecu marcu prijavili na neobvezne izbirne predmete za prihodnje šolsko leto elektronsko preko eAsistenta. Po uspešni prijavi v eA za starše  se vam bo odprla prijavnica v kateri boste skupaj z otrokom označili katere neobvezne izbirne predmete bi želel v prihodnjem šolskem letu obiskovati.

Na osnovi prijav bomo izvajali le tiste neobvezne  izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

O izbranih predmetih boste obveščeni pred koncem letošnjega šolskega leta.

 

KRATKI OPISI PREDMETOV

PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA (2 uri na teden)

Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala, slikovnega gradiva. Učijo se skozi pesmice, gibanje, recitacije, zgodbice, igro vlog. Vsebina sledi izbranim temam, ki se sicer obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih.

Cilji:

 • Poslušanje in slušno razumevanje.
 • Prepozna, da je besedilo v tujem jeziku.
 • Razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu.
 • Razume izbrane besede in besedne zveze z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor.
 • Govorjenje.
 • Poimenuje konkretni svet okoli sebe.
 • Se sporazumeva po vzorcih.
 • Pritrjuje, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne izraze.
 • Poje, recitira pesmi, pove izštevanko.

 

DRUGI TUJI JEZIK –  NEMŠČINA  (2 uri na teden)

Pouk nemščine, ki je namenjen učencem 4., 5. in 6. razreda, poteka 2 uri tedensko.

Ob predpostavki, da bo učenec obiskoval pouk neobveznega drugega tujega jezika neprekinjeno vseh šest let, to je od četrtega do devetega razreda, naj bi ob zaključku dosegel standard A2 oz. vsaj standard A1.

Pri sprejemanju besedil (poslušanju, branju) v tujem jeziku učenci razberejo:

 • sporočilo oz. osrednjo misel besedila z znano temo,
 • določene podatke in podrobnosti,
 • stališča in odnose.

Učenci tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila v tujem jeziku, v katerih:

 • se predstavijo in predstavijo druge,
 • opišejo sebe, predmet, žival, kraj, pojav, načrte za prihodnost, svojo izkušnjo,
 • preoblikujejo dano besedilo (spreminjajo osebe, kraj dogajanja, spremenijo konec zgodbe itd.).

Tematski sklopi:

 • Jaz in moj svet (drugih (videz, značaj, interesi, načrti), moj dom (moj prostor, moja družina), moji prijatelji, hišni ljubljenčki).
 • Moje ožje okolje (mesto, park, gozd, polje, rastline in živali, predstavitev šole, dejavnosti v šoli).
 • Moje širše okolje (prebivalci in jeziki, moja država, moji sosedje, naravna in kulturna dediščina).
 • Stiki s kulturami (odnos do pripadnikov tuje narodnosti, vrednot tuje tradicije in kulture, običaji, navade).

 

TEHNIKA   (1 ure na teden)

Izbirni predmet tehnika je namenjen učencem drugega triletja (4., in 5. razred).

Poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehniko in tehnologijo v šestem razredu. Predvideva izdelavo izdelkov iz različnih materialov po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji in konstruiranje modelov strojev in naprav s sestavljankami.

Učni načrt tega predmeta vsebuje naslednje vsebine:

 • papirna gradiva,
 • les,
 • umetne snovi,
 • konstrukcije,
 • izbirne vsebine (obdelava tekstila, robotika, kamnoseštvo, elektrotehnika, lončarstvo, usnjarstvo, kovinarstvo idr.

Predmet omogoča pridobitev temeljnih znanj s področja tehnike in povezavo z drugimi predmetnimi področji. Razširja osnovna spoznanja  o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo različnih gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter   razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev. Učenci izbrane izdelke načrtujejo in izdelujejo. Na koncu jih  ovrednotijo. Izdelki so uporabni. Pri ustnem in pisnem izražanju učenci znajo uporabljati   slovenske tehnične izraze.

Pouk pri izbirnem predmetu tehnika je zasnovan tako, da spodbuja  celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot. Oblikuje pozitiven odnos do tehnike.

 

RAČUNALNIŠTVO   (1 ura na teden)

Pri izbirnem predmetu Računalništvo učenci programirajo v programskem okolju Scratch. Seznanijo se s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmični način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Učenci pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema. Razvijajo natančnost in logično razmišljanje, bogatijo svoj besedni zaklad ter skrbijo za pravilno strokovno terminologijo. Ta digitalna znanja, ki jih bodo učenci pridobili so del znanj evropskega referenčnega okvirja osmih ključnih kompetenc.

Steve Jobs pravi: »I think everybody in this country should learn how to program a computer because it teaches you how to think.« (Mislim, da bi se vsak moral naučiti programiranja, ker te programiranje nauči razmišljati.)

 

ŠPORT (1 ura na teden)

Stanje  telesnega in gibalnega razvoja učencev je v zadnjih letih preprosto slabo. Porast deleža prekomerno težkih in debelih otrok je največji v starostnih skupinah med 9. in 12. letom. Opazen je upad gibalnih sposobnosti, predvsem vzdržljivosti, moči rok in ramenskega obroča, gibljivosti in   eksplozivnosti, pri tem je upad večji pri fantih kot dekletih. Vzroke za takšno stanje gre iskati v neprimernem življenjskem slogu. Neprimerna je količina in kakovost hrane, prehranjevalni vzorci niso ustrezni. Preveč je sedenja in premalo spontanega gibanja, obseg in intenzivnost športne vadbe sta premajhna, vrste vadbe je neprimerna.

Značilnosti učencev med 9. in 12. letom starosti so pospešena rast, hitrejše dozorevanje, pojav pred pubertete oz. pubertete, ter biološke, fiziološke in psihološke spremembe. Še so motivirani za šport, primerna je intelektualna razvitost za sprejemanje navodil in skupinsko delo. Ni velikih razlik v gibalni učinkovitosti med spoloma (pa še te se zmanjšujejo). Viška telesne energije danes otroci ne porabijo.

Pri neobveznem izbirnem predmetu ŠPORT bomo spodbujali dejaven življenjski slog, razvijali tiste gibalne sposobnosti, ki so ključne v tem starostnem obdobju, uravnavali telesno težo in količino podkožnega maščevja, vplivali na telesno držo in gradnjo kostne mase ter pridobivali gibalne kompetence. Ob vključevanju nekaterih novih vsebin, ki jih ni v rednem programu predmeta šport se bomo posvetili športnim dejavnostim usmerjenim predvsem v razvoj:

 • koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti,
 • splošne (aerobne) vzdržljivosti in
 • različnih pojavnih oblik moči.

Odvisno od števila prijav bomo oblikovali skupine, te bodo lahko starostno in spolno raznolike ali pa istovrstne. Predmetu je namenjenih 35 ur pouka letno, vadba bo potekala enkrat tedensko. Več dejavnosti bomo poskušali izpeljati zunaj. Teoretične vsebine bomo obravnavali ob praktičnem delu.

Na osnovi rezultatov Športno vzgojnega kartona bomo opredelili cilje, ki bodo narekovali izbiro aktivnosti, količine in intenzivnosti znotraj posameznih vsebin: teki, dejavnosti na snegu, kolesarjenje, hokejske igre, igre z loparji,  žogarije, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč, rolanje, akrobatika, skoki, plezanja.

Ker pri gibanju in športu ni končnih znanj, temveč je učinkovito tisto gibanje, ki je prilagojeno značilnostim posameznika, bomo učencem postavili individualne cilje. Ocenjevali bomo predvsem napredek učenca v gibalnih spretnostih in njegovo razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na gibalno učinkovitost.

 

V šolskem letu 2023/24 se bodo v 4., 5., in 6. razredu izvajali naslednji neobvezni izbirni predmeti:

 1. NEOBVEZNI IZBIRNI NEMŠČINA – 3 skupine (4. r, 4. t,  5. in 6. r)
 2. NEOBVEZNI IZBIRNI ŠPORT – 2 skupini 
 3. NEOBVEZNI IZBIRNI RAČUNALNIŠTVO- 1 skupina (5. r)
 4. NEOBVEZNI IZBIRNI TEHNIKA – 2 skupini

 

(Skupno 1.412 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost