Skoči na glavno vsebino

Katalog IJZ

 1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
Šmartno 27a
1219 Laze v Tuhinju
Telefon: 01/ 834 72 00
Odgovorna uradna oseba: mag. Darja Krašovec, ravnateljica
Telefon 01/ 834 72 00
darja.krasovec@ossmartno-tuhinj.si
Datum prve objave kataloga: Oktober 2006
Datum zadnje spremembe: 24. 4. 2023
Spletni naslov kataloga http://www.ossmartno-tuhinj.si/katalog-ijz/
 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje

Ustanovitelj Osnovne šole Šmartno v Tuhinju je Občina Kamnik.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Šmarno v Tuhinju, Šmartno 27a, 1219 Laze v Tuhinju
Podružnična šola Sela, Sela 5, 1240 Kamnik
Podružnična šola Zg. Tuhinj, Zg. Tuhinj 45, 1219 Laze v Tuhinju
Podružnična šola Motnik, Motnik 8, 1221 Motnik
Organigram zavoda: Organigram
 

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Ime in priimek Telefonska številka Naslov elektronske pošte Lokacija javnih uslužbencev
Anja Lisjak 01 834 7200 tajnistvo@ossmartno-tuhinj.si OŠ Šmartno v Tuhinju,

Šmartno 27a

Darja Krašovec 01 834 7200 darja.krasovec@ossmartno-tuhinj.si
Tina Balantič 01 320 7543 tina.balantic@ossmartno-tuhinj.si
Petra Potočnik 01 320 7546 petra.potocnik@ossmartno-tuhinj.si
 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi: Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Zakon o javnih naročilih

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok

Zakon o knjižničarstvu

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovni šoli

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Zakon o računovodstvu

Predpisi EU: Predlogi predpisov so dostopni na http://www.mizs.gov.si.
 

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlog predpisov: http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
predlogi_predpisov
 

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt (LDN)
Publikacija
 

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke po ZUP v zvezi s statusom učencev in posameznimi pravicami učencev.
 

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
 

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Pravna oseba ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
 

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda

Hišni red (v prenovi)

Dopolnitev hišnega reda – navodila in protokol v okviru modela B-OŠ v razmerah, povezanih s SARS-CoV-2 

Pravila šolskega reda (priloga: Kršitve in možni postopki ukrepanja) (v prenovi)

Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo (v prenovi)

Vzgojni načrt (v prenovi)

Pravilnik šolskega sklada in Merila za dodeljevanje socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada

Načrt šolskih poti za šolsko leto 2023/24

Načrt integritete OŠ Šmartno v Tuhinju

Pravila o opravljanju izpitov in odločanju o ugovorih

Notranji akt za vzpostavitev notranje poti za prijavo

Pravilnik o izvajanju videonadzora

Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi in taborov

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna preko spleta http://www.ossmartno-tuhinj.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od 8. do 14. ure na sedežu šole
v tajništvu, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.
Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Izjava o dostopnosti spletišča: Izjava o dostopnosti spletišča
 

4. Stroškovnik

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
 

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Zavod upošteva člene Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa: Urnik učencev
Urnik oddelkov
Šolski koledar
Cenik malic in kosil
Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

Ravnateljica
mag. Darja Krašovec

 

(Skupno 1.418 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost