Skoči na glavno vsebino

Splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah

Splošne informacije so informacije o načinu poslovanja osnovne šole pri odločanju o upravnih zadevah, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic in obveznosti učencev in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi postopki. Splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri izvajanju vzgoje in izobraževanja.

Osnovna šola Šmartno v Tuhinju  zagotavlja splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, po zaposlenih šole, svetovnem spletu ter občasno z izdajo obvestil. Zaposleni šole mora stranki zagotoviti individualno obravnavo v diskretnem okolju.

 

Zaposleni šole, ki posredujejo informacije splošnega značaja:

Ime in priimek Telefonska številka Naslov elektronske pošte Lokacija javnih uslužbencev
Anja Lisjak 01 834 7200 tajnistvo@ossmartno-tuhinj.si OŠ Šmartno v Tuhinju, Šmartno 27a
Darja Krašovec 01 834 7200 darja.krasovec@ossmartno-tuhinj.si
Tina Balantič 01 320 7543 tina.balantic@ossmartno-tuhinj.si
Petra Potočnik 01 320 7546 petra.potocnik@ossmartno-tuhinj.si

 

Vročanje vlog

Starši učencev, zakoniti zastopniki učencev in druge zainteresirane osebe lahko vlogo (zahtevo, pritožbo, predlog, prijavo, izjavo, opozorilo, pobudo,…) v zvezi z delom osnovne šole:

  • prinesejo osebno in oddajo tajništvu na sedežu šole ali pri pooblaščeni osebi, – pošljejo po pošti na naslov Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, Šmartno 27a, 1219 Laze v Tuhinju
  • skenirano oddajo po elektronski pošti

Če vlogo oddajo kot elektronsko vlogo, mora biti opremljena z elektronskim podpisom.

 

Informacije o upravnih storitvah

Osnovna šola vodi postopke in odloča o pravicah in dolžnostih učenca po ZUP v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem,  odložitvijo šolanja,  oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu,  prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti,  statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma  statusom športnika,  v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi).

 

ODLOČANJE

Na l. stopnji odloča ravnatelj o pravicah in dolžnostih učenca, če za posamezno odločitev ni posebej določen pristojni organ.

O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v 1. razredu odloči ravnatelj na osnovi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

Na II. stopnji odloča pritožbena komisija o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca.

 

Za posamezni primer imenuje predsednik sveta šole izmed 10 članov pritožbene komisije:

  • tri predstavnike delavcev šole,
  • dva zunanja člana (predstavniki staršev in strokovni delavci druge šole).

 

Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani.

Upravni postopek lahko vodi in v njem odloča oseba, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka.

Tina Balantič Pomočnica ravnateljice Pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred izdajo odločbe s področja pravic in dolžnosti učencev.
Petra Potočnik  Svetovalna delavka

 

Omejitve sprejemanja daril

Zaposleni v šoli ne sme sprejeti daril v zvezi z opravljanjem službe, ki bi lahko vplivala na zakonitost, objektivnost in nepristranskost njihovega delovanja.

Če se delavec ne more izogniti sprejemu darila, katerega vrednost je višja od zakonsko dovoljene omejitve, je dolžan darilo izročiti pooblaščeni osebi za vodenje seznama in prevzem daril.

(Skupno 276 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost