Skoči na glavno vsebino

Razvijanje sodelovalne kulture (nenasilna komunikacija)

Šola ima poleg izobraževalne tudi vzgojno funkcijo in tega se na naši šoli dobro  zavedamo. Šola je ustanova, ki ima svojo strukturo, vrednote, cilje, pravila, predvsem pa so v šoli ljudje, med katerimi se vzpostavi določen odnos. Dobri medsebojni odnosi so ključnega pomena za šolo, zato si želimo dobrega sodelovanja vseh: staršev, učencev in učiteljev. Vzgojno delovanje je sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli. Temeljni dokumenti, ki predstavljajo izhodišče  za delovanje na vzgojnem področju, so Vzgojni načrt šole, ki  je oblikovan na podlagi sprejetih dogovorov med zaposlenimi, učenci in starši. Pomaga pri doseganju vzgojnih ciljev in opredeljuje vzgojne cilje (vrednote in načela), oblike sodelovanja s starši ter vzgojne dejavnosti (preventivne in proaktivne), Pravila šolskega reda, Hišni red ter Smernice za preprečevanje nasilnega vedenja učencev.

Temeljni cilj proaktivnih in preventivnih vzgojnih dejavnosti je oblikovanje šolskega okolja, v katerem se učenci počutijo varne, uspešno zadovoljujejo svoje temeljne telesne, duševne, socialne in duhovne potrebe, razvijajo samostojnost in pozitivno samopodobo ter pridobijo čut za odgovornost.

Načrtovane  aktivnosti  šole, ki jih bomo izvajali na vzgojnem področju:

 • oblikovanje varne, skrbne, urejene, inkluzivne in v uspešnost naravnane učeče se skupnosti;
 • izvajanje razvojnih in drugih projektov šole in vključevanje v širše, tudi mednarodne projekte, ki predstavljajo priložnosti za poglobljeno vzgojno delo na mnogih področjih;
 • poudarjanje zglednega vedenja vrstnikov, pogovarjanje o tovrstnem vedenju, navezovanje stikov z ljudmi z visoko etiko in razvito ustvarjalnostjo;
 • obravnava različnih življenjskih problemov vrstnikov in odraslih ter usposabljanje za uspešno reševanje problemov;
 • izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost (dnevi odprtih vrat, delavnice, prireditve ipd.);
 • razvijanje socialnih veščin, skrb za ustrezno komuniciranje, sodelovalno učenje, organiziranje prostovoljnega dela, vrstniške pomoči in medgeneracijskega sožitja (medsebojna učna pomoč, botrstvo prvošolcem, tematske razredne ure, izvajanje socialnih iger, skupne delavnice s starši, starimi starši, številne interesne dejavnosti );
 • navajanje na procese samovrednotenja, samokontrole, vzpodbujanje zavedanja svobode in odgovornosti za posledice svojega vedenja;
 • načrtno in sistematično izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti, nasilništva in drugih odklonskih pojavov (tematske razredne ure, naravoslovni dnevi, predavanja zdravstvenih delavcev, dnevi dejavnosti, pogovori, projekti ipd.);
 • spoznavanje okoliščin, v katerih se pojavljajo za šolo značilni problemi (vključujoč stališča in predloge vseh udeležencev);
 • povečanje nadzora na določenih krajih in v določenem času (odmori, začetek in konec pouka, zunanje površine šole, čas prireditev, dnevi dejavnosti ipd.);
 • prizadevanje za takojšnjo in načrtno reševanje problemov, težav in konfliktov;
 • spoštovanje in upoštevanje sedmih povezovalnih navad:  podpiranje, zaupanje, spoštovanje, spodbujanje, dogovarjanje, poslušanje, sprejemanje.

Šola vzgaja za vrednote v vsakodnevni praksi, z različnimi proaktivnimi dejavnostmi, v okviru projektov, ur oddelčnih skupnosti, dni dejavnosti in ob drugih priložnostih.

V šolskem letu 2021/22 bomo na vzgojnem področju poseben poudarek namenili:

 • bontonu, skrbi za dobre medsebojne odnose z manj nasilja in veliko strpnosti ter spoštovanja,
 • ozaveščanju o varnosti na spletu.

Posebno pozornost bomo namenjali učencem, ki imajo težave na socialnem področju in jih vključili v dejavnosti, v katerih bodo lahko doživljali uspeh in potrditev.

Aktivnosti v podporo prednostnim nalogam načrtujemo in izvajamo na nivoju šole, posameznega razreda ali oddelka in na ravni posameznih učencev.

Pri vzgojnem delovanju bomo sledili tudi 8 krogom do odličnosti (Jani Prgić), ki metaforično predstavljajo 8 ključnih veščin in lastnosti, ki so jih odkrili pri izjemno uspešnih ljudeh:

 1. odgovornost,
 2. predanost,
 3. fleksibilnost,
 4. napake vodijo k uspehu,
 5. govori z dobrim namenom,
 6. integriteta,
 7. to je to in
 8. uravnoteženost.
(Skupno 327 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost