Razvijanje učnih okolij za 21. stoletje

V šolskem letu 2021/22 bomo nadaljevali z razvijanjem šolske prakse, ki temelji na formativnem spremljanju, s katerim razvijamo spodbudno učno okolje in omogočamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca v skladu njegovimi zmožnostmi.

Zavod RS za šolstvo bo tudi v šolskem letu 2021/22 nadaljeval z razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero bomo še naprej vključeni.

V preteklih letih smo formativno spremljanje že uvajali v svojo prakso (v razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo učenju vsakega učenca). Z Ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se bomo vzgojno izobraževalni zavodi med seboj povezali ter skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega spremljanja.

V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka/učenca/dijaka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji spodbujali aktivno vlogo učencev pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje.

Razvojni tim: Urška Dolenc – vodja, Irena Slapar, Judita Pavlinič, Katarina Pražnikar, Petra Knez (od januar 2021)

Predvidene aktivnosti v šolskem letu 2021/22:

  • Delovna srečanja ravnatelja in ožjega projektnega tima z učitelji ter priprava in oblikovanje razvojnega/operativnega načrta šole.
  • Uporaba osebnega načrta učitelja, ki po akcijskih korakih vodi k načrtovanju in uvajanju novih učnih okolij v lastno prakso.
  • Strokovna podpora ožjega tima učiteljem na šoli oziroma (podpora pri oblikovanju razvojnega načrta učitelja, spremljanje pouka oziroma izvajanja dejavnosti, kolegialne hospitacije …).
  • Predstavitve nastalih primerov prakse učiteljev znotraj kolektiva in izmenjava izkušenj z ostalimi učitelji, vzgojitelji in svetovalci na strokovnih srečanjih.
  • Skupen strokovni posvet šol znotraj posamezne regije, ob koncu prvega, drugega in tretjega leta sodelovanja v razvojni nalogi.
  • Timsko delo in strokovna opora v kolektivu – širjenje formativnega spremljanja v kolektivih in/ali drugih šolah v območnih enotah.
  • Spremljanje in evalviranje svojega dela ter vpeljevanja sodobnih učnih okolij v učno prakso na šoli.

Didaktični slovarček formativnega spremljanja

(Skupno 518 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost