Skoči na glavno vsebino

Razvijanje učnih okolij za 21. stoletje

V šolskem letu 2022/23 bomo nadaljevali z razvijanjem šolske prakse, ki temelji na formativnem spremljanju, s katerim razvijamo spodbudno učno okolje in omogočamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca v skladu z njegovimi zmožnostmi.   

Zavod Republike Slovenije za šolstvo bo tudi v šolskem letu 2022/23 nadaljeval z razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero bomo še naprej vključeni.  

Načrtovana je: 

 • udeležba članic tima in ravnateljice  na konferenci Od poučevanja k učenju s formativnim spremljanjem, 
 • udeležba učiteljev na krajših modulih iz razvojne naloge Varno in spodbudno učno okolje, 
 • skupna srečanja, ki se bodo pričela z opazovanjem učne ure na razredni in predmetni stopnji hkrati,
 • strokovna razprava in tržnica znanja, na kateri si bodo učitelji izmenjali gradiva, orodja in strategije, ki so jih preizkusili pri svojem pouku in so se izkazala kot učinkovita. 

V preteklih letih smo formativno spremljanje že uvajali v svojo prakso (v razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo učenju vsakega učenca). Z Ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se bomo vzgojno izobraževalni zavodi med seboj povezali ter skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega spremljanja. 

V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi učenca, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji spodbujali aktivno vlogo učencev pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje.  

Predvidene aktivnosti v šolskem letu 2022/23

 • Delovna srečanja ravnatelja in ožjega projektnega tima z učitelji ter priprava in oblikovanje razvojnega/operativnega načrta šole.
 • Uporaba osebnega načrta učitelja, ki po akcijskih korakih vodi k načrtovanju in uvajanju novih učnih okolij v lastno prakso.
 • Strokovna podpora ožjega tima učiteljem na šoli (podpora pri oblikovanju razvojnega načrta učitelja, spremljanje pouka oziroma izvajanja dejavnosti, kolegialne hospitacije).
 • Predstavitve nastalih primerov prakse učiteljev znotraj kolektiva in izmenjava izkušenj z ostalimi učitelji, vzgojitelji in svetovalci na strokovnih srečanjih.
 • Skupen strokovni posvet šol znotraj posamezne regije, ob koncu prvega, drugega in tretjega leta sodelovanja v razvojni nalogi.
 • Timsko delo in strokovna opora v kolektivu – širjenje formativnega spremljanja v kolektivih in/ali drugih šolah v območnih enotah.
 • Spremljanje in evalviranje svojega dela ter vpeljevanja sodobnih učnih okolij v učno prakso na šoli.

Razvojni tim: Urška Dolenc (vodja), Irena Slapar, Judita Pavlinič, Katarina Pražnikar, Petra Knez, Janja Križnik. 

Didaktični slovarček formativnega spremljanja

(Skupno 690 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost