Razvijanje učnih okolij za 21. stoletje

V šolskem letu 2020/21 bomo nadaljevali z  razvijanjem šolske prakse, ki temelji na formativnem spremljanju, s katerim razvijamo  spodbudno učno okolje in omogočamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca v skladu njegovimi zmožnostmi.  Na šoli se zavedamo, da je potrebno ustvariti učno okolje, v katerem se bodo učenci počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje potenciale. Z vključitvijo učencev v  sooblikovanje učnega procesa želimo videti in slišati vsakega učenca ter izboljšati njihovo motivacijo za učenje ter soudeleženost pri razvoju vključujoče šole ter jim zagotoviti aktivno vlogo pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja.   

Zavod RS za šolstvo bo v šolskem letu 2020/21 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero bomo vključeni vrtci, osnovne in glasbene šole, šole s prilagojenim programom  ter srednje šole. 

K sodelovanju smo se prijavili, saj smo v preteklih letih formativno spremljanje že uvajali v svojo prakso (v razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo učenju vsakega učenca). Z Ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se bomo vzgojno izobraževalni zavodi med seboj povezali ter skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega spremljanja. 

V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka/učenca/dijaka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji/vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje. Ravnatelji bomo podprli širjenje spoznanj o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med učitelje ter vzgojitelje v svojih kolektivih. 

Predvidene aktivnosti na šoli: 

 • Delovna srečanja ravnatelja in ožjega projektnega tima z učitelji in vzgojitelji ter priprava in oblikovanje razvojnega načrta šole/vrtca. 
 • Učitelji in vzgojitelji uporabljajo osebne načrte, ki jih po akcijskih korakih vodijo k načrtovanju in uvajanju novih učnih okolij v lastno prakso. 
 • Strokovna podpora ožjega tima učiteljem/vzgojiteljem na šoli oziroma v vrtcu (podpora pri oblikovanju razvojnega načrta učitelja/vzgojitelja, spremljanje pouka oziroma izvajanja dejavnosti, kolegialne hospitacije …). 
 • Predstavitve nastalih primerov prakse učiteljev znotraj kolektiva in izmenjava izkušenj z ostalimi učitelji, vzgojitelji in svetovalci na strokovnih srečanjih. 
 • Skupen strokovni posvet šol znotraj posamezne regije, ob koncu prvega, drugega in tretjega leta sodelovanja v razvojni nalogi. 
 • Timsko delo in strokovna opora v kolektivu – širjenje formativnega spremljanja v kolektivih in/ali drugih šolah oziroma vrtcih v območnih enotah. 
 • Spremljanje in evalviranje svojega dela ter vpeljevanja sodobnih učnih okoli v učno prakso na šoli oziroma v vrtcu. 

Načrtovane aktivnosti v šolskem letu 2020/21:   

 • širjenje FS med sodelavce,
 • kolegialne hospitacije,
 • predstavitev primerov dobre prakse sodelavcem,
 • povezovanje z drugimi šolami.  

 

(Skupno 260 obiskov, današnjih obiskov 1)